មូលដ្ឋានគ្រឹះផ្សិតដែកអ៊ីណុកនិងបន្ទះធ្វើកោសល្យវិច័យ