ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់យើង

ប្រវត្តិអភិវឌ្ឍន៍

Picture

2003

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើង

មួយ
Picture

2005

បានចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីនមជ្ឈឹមបូព៌ា។ ល

ពីរ
Picture

ឆ្នាំ ២០១១-២០១៣

ទទួលបាន CE, ISO13485; 2003, ISO9001, 2008, FDA

បី
Picture

2014

ប្រព័ន្ធ ERP ដែលបានសាងសង់។

បួន
Picture

2015

មន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយការសាងសង់មូលដ្ឋានផលិតកម្មដំណាក់កាលទី ២ ត្រូវបានបញ្ចប់។

ប្រាំ
Picture

ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៩

ចូលរួមពិព័រណ៍នៅជុំវិញពិភពលោក។

ប្រាំមួយ
Picture

2020

យើងតែងតែធ្វើដំណើរ។

ប្រាំពីរ